Skip To The Main Content

Trakassering

Trakassering

Remøy Management tolerer ikke trakassering, mobbing eller diskriminering på sine arbeidsplasser. Forskjeller mellom mennesker ikke bare tolereres, men er også verdsatt.

Som ansatt eller engasjert hos Remøy Management kan du forvente å bli behandlet rettferdig og profesjonelt. Følgende atferd er uakseptabel som ansatt eller engasjert på/ved en av Remøy Managements arbeidsplasser:

Trakassering

Trakassering er å forulempe, ergre eller plage og kan ha en rekke forskjellige former. I juridisk sammenheng i Norge er trakassering definert som "handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker som eller har som formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende" og er forbudt når det finner sted på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Trakassering kan være enten en isolert eller gjentatt hendelse. Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting.

Trakassering kan være utført av en arbeidsgiver eller en representant for en arbeidsgiver, en kollega, en klient, en kunde eller leverandør. I alle tilfeller er trakassering uakseptabelt og vil ikke bli tolerert.

Mobbing

Mobbing er fysisk eller psykisk mishandling. Mobbing kan være en eller flere typer av aggresiv adferd:

 • Fornærmende og støtende språk
 • Kritikk levert ved roping og skriking
 • Upassende kommentarer om en persons utseende, livsstil eller familie
 • Terging eller regelmessig gjøre noen til et mål for praktiske eller muntlige vitser
 • Tulle med en persons personlige eiendeler eller arbeids- verktøy/ utstyr
 • Overbelaste en person med arbeid eller sette urealistiske tidsfrister

Diskriminering

Diskriminering involverer forskjellsbehandling av personer på bakgrunn av:

 • rase
 • hudfarge
 • etnisk opprinnelse
 • religion
 • alder
 • kjønn
 • handikap
 • seksuell orientering
 • graviditet
 • familieplikter
 • andre forhold spesifisert i lovverk for anti-diskriminering

Trakassering, mobbing og diskriminering skal rapporteres til nærmeste leder. En leder skal gi råd til den ansatte og fastslå hvilke spesifikke tiltak den ansatte ønsker at din leder skal ta. Hvis du er bekymret av tilbakemelding/oppfølging fra kollega, veileder eller leder, kan du også kontakte Remøy Management’s DPA.

Disiplinære tiltak

Konsekvensen for en ansatt som trakasserer en kollega, kunde eller leverandør enten psykisk eller mentalt, er at det vil bli iverksatt disiplinære tiltak, som kan resultere i oppsigelse. 

SeaKingPåKystvakt