Skip To The Main Content

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Remøy Management er omfattet av Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven). 

Loven trådte i kraft i Norge 1. juli 2022 og skal sikre åpenhet omkring virksomheters arbeid med å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven pålegger selskaper, herunder Remøy Management, å vurdere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i hele leverandørkjeden, også i forhold til forretningspartnere. Dette skjer gjennom blant annet aktsomhetsvurderinger og arbeide med dette tar utgangspunkt i en risikobasert tilnærming. 

Selskapet skal også med bakgrunn i en risikobasert tilnærming, iverksette tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere identifiserte risikoer. 

Loven medfører også en informasjonsplikt hvor selskapet er forpliktet til å svare ut skriftlige forespørsler om innsikt i hvordan vår virksomhet arbeider med og håndterer disse risikoene.

Resultatet av aktsomhetsvurderingene skal tilgjengeliggjøres for offentligheten gjennom årlige redegjørelser.  

 

Forankring i styre i Remøy Management 

Det er forankret i styre til Remøy Management at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven. 

Selskapets daglige leder er ansvarlig for prosedyrene under åpenhetsloven, men ansvaret for selve utførselen av aktsomhetsvurderingene og andre oppgaver er plassert hos de ulike ansvarsområdene. 

Evaluering av risikoer innenfor hvert område gjennomgås i selskapet og styre to ganger i året – med tilhørende tiltak og tidsestimat.

Styre holdes fortløpende orientert om dette arbeidet og ellers ved behov. 

Organisering og drift av Remøy Management 

Selskapet opererer flåter og tilbyr drift av skip, inkludert tjenester i forbindelse med planlegging og utvikling, bygging, kommersialisering og mobilisering. Vi tilbyr også kommersiell, teknisk og forsikringsadministrasjon. 

Remøy Management opererer fartøy for akvakulturnæringen, inkludert fartøy for slakterigodkjent frakt av fisk fra merden. Vi kan levere tjenester innen offshorefartøy, kystvaktfartøy, marinefartøy, fiskeri med mer. I tillegg utvikler vi nye fartøysløsninger og står for prosjektledelse i forbindelse med ombygging, kjøp og salg, og flytting av fartøy. Vi utfører også tjenester innen forretningsførsel som regnskapsførsel, budsjettering og rapportering.

Vår flåte består per i dag av 12 fartøy, hvor av fire fartøy er kystvakt- og marinefartøy, ett fartøy opererer innenfor kabellegging og syv fartøy innenfor akvakulturnæringen. 

Remøy Management AS er morselskap for RM Drift AS, RM Drift II AS og Remøy Management Crew AS. 

Remøy Management AS har 14 ansatte. Datterselskapene Remøy Management Crew AS og RM Drift AS har henholdsvis 39 og 28 ansatte. Det er ingen ansatte i RM Drift II AS.

Offshorepersonell i konsernet er medlemmer av Norsk Sjøoffisersforbund og Det Norske Maskinistforbund. I tillegg gjelder lokale avtaler mellom Norges Rederiforbund og Norges Sjøoffisersforbund/Det Norske Maskinistforbund for offshorepersonellet.

Videre gjelder tariffavtalen for polske sjøfolk mellom Norges Rederiforbund og Det Polsk Sjømannsforbund, Sjøfartsseksjonen NSZZ Solidarnosc, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjøfartsingeniørforbund og Norsk Sjømannsforbund (2021-2022), samt tariffavtalen for polske sjøfolk (lønningstrinn) gjelder for det (innleide) polske mannskapet som opererer i konsernet.

Konsernet har et sikkerhetsstyringssystem i tråd med kravene i "International Management Code for Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention". Styringssystemet er omfattende og inkluderer retningslinjer og rapporteringsplikter som skal følges for å sikre HMS krav ved operasjon av flåten. 

Metodikk for våre aktsomhetsvurderinger 

I vårt arbeid med å identifisere risiko ser vi både på bransje, virksomhetsspesifikke faktorer og geografiske forhold (land). 

Når det gjelder bransjen, foretar vi en generell vurdering av bransjeforholdene, også basert på leverandørens/forretningspartnerens tjenester og produkter.

Vi søker å kartlegge og identifisere konkrete leverandører/forretningspartnere med forhøyet risiko. Dette gjøres blant annet ved å kartlegge om det finnes negativ mediedekning hva gjelder arbeidsmiljø med mer. Vi vuderer også i hvilken grad leverandøren på en offentlig måte viser at de forstår at deres virksomhet kan ha negativ innvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold. 

Hva gjelder geografisk risiko, baserer vi denne vurderingen på informasjon fra følgende kilder: 

(I) Human rights Index (Skala fra 1 - 10, hvor vi vurderer indexscore opp til 50% av skala som grønn (0,5 - 4,65), 50-75% som gul og 75% og høyere som rød).
(II) Corruption Index (Skala fra 1 - 100, hvor vi vurderer indexscore 50 - 100 som grønn, 25 - 49 som gul og 1 - 24 som rød).
(III) Global rights Index (Skala mellom 1 - 5+, hvor vi vurderer indexscore 1 - 2 som grønn, 3 - 4 som gul og 5 som rød).
(IV) Kommentarer fra det som kan anses som sikre kilder og hovedsakelig den norske ambassade i de ulike landene.

Basert på analysen vil selskapet søke å kartlegge de faktiske forhold mer inngående. Basert på resultatet av dette, vil risikoen prioriteres. Lovens prinsipp innebærer at risiko med høy alvorlighetsgrad og høy grad av mulighet for påvirkning skal prioriteres først. Relevante tiltak (stanse, forebygge eller begrense) baseres på analysen av risikoen og de faktiske forhold. 

 

Aktsomhetsvurderinger - overordnet risikovurdering av virksomheten og leverandørkjeden

Egen virksomhet 
Norge har et omfattende og tydelig definert lov- og regelverk som sikrer norske arbeidstakere i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Remøy Management er underlagt tilsyn fra Sjøfartsdirektoratet. Vi har etablert organisatoriske strukturer, retningslinjer og rutiner som sikrer at vi identifiserer og håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette inkluderer blant annet opplæring av ansatte, etiske retningslinjer, leverandøravtaler og kontrollmekanismer for å sikre at våre standarder opprettholdes. 

Remøy Management er i tillegg til ISO 9001, ISO14001 MLC sertifisert. MLC sertifiseringen sikrer overholdelse av minimumskravene i MLC knyttet til arbeidsforhold, helse, sikkerhet og velferd for sjøfolkene om bord i våres skip og gir sjøfolkene rettigheter og beskyttelse i henhold til konvensjonen.

Vi anser basert på ovennevnte at den overordnede risikoen i egen virksomhet er håndterbar. 

Leverandører
Remøy Management foretar innkjøp av reservedeler, utstyr og tjenester, i all hovedsak i Norge, men noe innkjøp skjer i Sverige, EU og noe i UK. Vi er medlem av Incentra, en innkjøpsorganisasjon eid av norske redere. Alle våre leverandører som leverer nevnte utstyr er kvalifiserte leverandører og medlemmer av organisasjonen. 

Incentra administrerer langsiktige rammeavtaler med kvalitetsleverandører for reservedeler, tjenester og forbruksvarer som brukes til global drift av fartøy. Organisasjonen besørger rammeavtaler, HMS-revisjoner av leverandørene og gir en arena for nettverksbygging og utveksling av maritim kompetanse, kvalitet og effektivitet. Før man kvalifiserer som Incentra-leverandør, må alle leverandører gjennomgå omfattende prosedyrer. Incentra vurderer egnethet og stiller blant annet krav om at leverandører har høye standarder innen helse, sikkerhet, miljø og oppfyller de etiske retningslinjene til Incentra. Incentra er selektive i sitt valg av leverandører. 

Remøy Management AS har videre på plass en bemanningsavtale med V. Group Global (Singapore) PTE. LTD.V. 

V. Group er en stor aktør som leverer tjenester innenfor skipsadministrasjon og selskapet leier mannskap via denne aktøren. Selskapet har inntrykk av at V.Group tar opplæring av ansatte og sikkerhet på alvor. V.Group har eget globale nettverk av treningssentre hvor opplæring for sjøfolk gjennomføres. Selskapet utfører regelmessig oppfølging av V.Group hvor man ber om dokumentasjon på lønnslipper med mer for innleid mannskap via denne aktøren. 

Basert på ovennevnte anser selskapet at den overordnede risikoen for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold per i dag er håndterbar både i egen virksomhet og i leverandørkjeden. 

Spesifikk risikovurdering per juni 2023 

Basert på generell vurdering av bransjen vi opererer i har vi identifisert en forhøyet risiko knyttet til verft(gul). Dette med bakgrunn i risikofylte tjenester (fall- og klemulykker /utslipp/forurensing) og alvorlige brudd på arbeidsvilkår i bransjen avdekket den siste tiden. Det har blitt blant annet avdekket at underleverandører til verftsindustrien har underbetalt de utenlandske arbeidstakerne samt misbruk av overtidsarbeid. Remøy Management har i dag ett fartøy under bygging på et utenlandsk verft og det er tett oppfølging og høy møtevirksomhet med verftet for å handtere denne risikoen samt handtering av risikofylte arbeidsoppgaver.

Tiltak gjennomført for å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

I tillegg til de krav som stilles etter arbeidsmiljøloven, har selskapet fra før av implementert omfattende leverandørretningslinjer som inneholder krav til arbeidsvilkår, lønn, arbeidstid og helse- og sikkerhetsstandarder. Vi gjennomfører jevnlige revisjoner hos våre underleverandører for å sikre at disse standardene overholdes.

Vårt mål er å opprettholde høy standard for ivaretakelsen av menneskerettigheter, trygge arbeidsforhold og miljøhensyn i hele vår virksomhet. Vi vil fortsette å utvikle våre aktsomhetsvurderinger, iverksette nødvendige tiltak og rapportere resultatene for å sikre ansvarlighet og kontinuerlig forbedring.

Loven trådte i kraft 1. juli 2022. For tiden er det utfordrende å forutsi hvilke effekt de iverksatte tiltakene har hatt eller vil ha. Målet er imidlertid at tiltakene skal føre til økt bevissthet og grundigere vurderinger av eksisterende og nye leverandører. 

Denne redegjørelsen er undertegnet av styret og daglig leder i selskapene. 

Redegjørelsen vil oppdateres årlig og ellers ved vesentlige endringer i de opplysningene som fremkommer i denne rapporten.

Revidert og gjennomgått av styre og daglig leder, juni 2023. 

 

Even T. Remøy                   Helge T. Remøy
Daglig leder/Styreleder       Styremedlem

 

SeaKingPåKystvakt